Комисии по качество и акредитация

   Университетска комисия по качеството и акредитацията
  Председател: Доц. д-р Христо Крушков
  Членове:
  1. Доц. д-р Соня Костадинова (Биологически факултет);
  2. Доц. д-р Иван Шотлеков (Факултет по математика и информатика);
  3. Проф. д-р Галин Цоков (Педагогически факултет);
  4. Доц. д-р Елисавета Марекова (Физически факултет);
  5. Доц. д-р Борян Янев (Филологически факултет);
  6. Доц. д-р Стойка Пенкова (Философско-исторически факултет);
  7. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе (Химически факултет);
  8. Доц. д-р Ярослава Генова (Юридически факултет);
  9. Гл. ас. д-р Ангел Димитров (Факултет по икономически и социални науки);
  10. Гл. ас. Милена Недева (ТК – Смолян);
  11. Доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева (Филиал – Смолян);
  12. Проф. д-р Велизар Гочев (Филиал – Кърджали);
  13. Грозданка Генова-Певичарова (началник на "Учебен отдел");
  14. Доц. д-р Станка Хаджиколевa (Факултет по математика и информатика);
   Биологически факултет - комисия по качество
   Биологически факултет - комисия по акредитация
   Факултет по математика и информатика - комисия по качество
   Факултет по математика и информатика - комисия по акредитация
   Факултет по икономически и социални науки
   Физически факултет
   Филологически факултет
   Философско-исторически факултет
   Химически факултет
   Педагогически факултет
   Юридически факултет
   ПУ-филиал Кърджали
   ПУ-филиал Смолян
   Технически колеж - Смолян
Системата КОМПАС е разработена с подкрепата на проекти УАСОПКН11 ФМИ 002/30.05.2011 към Фонд за научни изследвания на ПУ „П. Хилендарски“ и ДО 02-308 към НФНИ, BG 051PO001-3.3.04/13 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския Социален Фонд (2007−2013)