Критерии за оценяване и акредитация

Системата КОМПАС е разработена с подкрепата на проекти УАСОПКН11 ФМИ 002/30.05.2011 към Фонд за научни изследвания на ПУ „П. Хилендарски“ и ДО 02-308 към НФНИ, BG 051PO001-3.3.04/13 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския Социален Фонд (2007−2013)